Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Żywocickie Łęgi PLH160019

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2011r.
Powierzchnia: 101,72 ha
Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat krapkowicki – gmina Gogolin i gmina Krapkowice.

 

 

 

Informacje ogólne

Żywocickie Łęgi to niewielki obszar położony w międzywalu Odry, na lewym i prawym brzegu, w odległości ok. 3 km na południowy – wschód  od Krapkowic. Jest to jedno z 2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu topolowego Populetum albae, łęgu wierzbowego Salicetum albae oraz łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum. Zarówno struktura warstwy drzew jak i runa jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie cyklicznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne starorzecza występują namuły. W obszarze występuje kilka starorzeczy jednak nie mają one znaczenia jako przedmioty ochrony.
 

Przedmioty ochrony

Siedliska przyrodnicze:
91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion),
91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)


Opis przedmiotów ochrony w obszarze

W obszarze Żywocickie Łęgi siedlisko 91E0 reprezentują przede wszystkim łęgi wierzbowo-topolowe, choć miejscami z udziałem prawdopodobnie sztucznie nasadzonej olchy. Płaty siedliska są stosunkowo dobrze wykształcone i zachowane. W obszarze znajduje się ok. 2 % krajowych zasobów siedliska.  Siedlisko 91F0 wykształcone jest w sposób typowy, jego płaty są stosunkowo dobrze zachowane. W obszarze również znajduje się ok. 2 % krajowych zasobów siedliska. Na terenie, gdzie wyodrębniono płaty obu siedlisk, stwierdzono występowanie gatunku inwazyjnego – niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, który jako gatunek obcy geograficznie podlegać będzie usuwaniu.

 

Dla ciekawych:

….. pojęcie gatunku inwazyjnego oznacza gatunek o znacznej ekspansywności, czyli zdolności niekontrolowanego rozprzestrzeniania się na nowe obszary. Gatunkami inwazyjnymi są najczęściej gatunki obce geograficznie dla danego regionu (pochodzą zazwyczaj z innych kontynentów). Najczęstszą przyczyną pojawienia się gatunku inwazyjnego jest sprowadzenie go do ekosystemu przez człowieka bez przemyślenia jaki będzie miał on wpływ na rodzime organizmy. Uznaje się, że ekspansja gatunków inwazyjnych jest drugim, po niszczeniu siedlisk roślin, grzybów i zwierząt, czynnikiem ograniczającym różnorodność biologiczną..
….. w polskim prawodawstwie istnieje pojęcie gatunku obcego, którego uwolnienie do środowiska przyrodniczego może zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Na wwożenie oraz przetrzymywanie, hodowlę, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie  takich gatunków należy uzyskać zezwolenie. Wykonywanie tych czynności bez zezwolenia jest zabronione!
….. ilość gatunków obcych w florze i faunie Polski jest już tak duża, że większość ludzi ma problem
z określeniem, które rośliny i zwierzęta należą do gatunków rodzimych. Doskonałym przykładem braku znajomości gatunków rodzimych jest umieszczenie na monetach 1, 2 i 5 groszowych liści dębu czerwonego, który jest gatunkiem naturalnie występującym w Ameryce Północnej.

Wersja XML