Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zbiornik Otmuchowski PLB160003

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków od 2008 roku.
Powierzchnia: 2027,0 ha
Położenie administracyjne: powiat nyski – gminy Otmuchów, Paczków; woj. dolnośląskie – pow. ząbkowicki gmina Ziębice.

 

 

Informacje ogólne

Obszar obejmuje zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej (Zbiornik Wodny Otmuchów) i sąsiaduje z innym obszarem Natura 2000 – Zbiornikiem Nyskim PLB160002. Powyżej tego obszaru położone są dwa inne zbiorniki zaporowe – Kozielno i Topola. Obszar położony jest wśród wzgórz, pokrytych polami uprawnymi i łąkami. Brzegi zbiornika są częściowo umocnione, głównie w północnej części która służy celom rekreacyjnym. Pozostała część linii brzegowej porośnięta jest zaroślami wierzbowymi. Teren ostoi to również miejsce licznie odwiedzane przez wędkarzy.

Obszar stanowi ostoję ptasią o randze europejskiej z co najmniej 27 gatunkami ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Na jego terenie notowane są duże koncentracje ptaków wodnobłotnych – gęsi zbożowej, kaczki krzyżówki, czapli siwej.

 

Przedmioty ochrony

Gatunki ptaków: A023 Ślepowron Nycticorax nycticorax (populacja lęgowa), A196 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida (populacja lęgowa), A028 Czapla siwa Ardea cinerea (populacja lęgowa), A039 Gęś zbożowa Anser fabalis (populacja przelotna), A053 Krzyżówka Anas platyrhynchos (populacja przelotna), A142 Czajka Vanellus vanellus (populacja przelotna), A160 Kulik wielki Numenius arquata (populacja przelotna), A179 Śmieszka Larus ridibundus (populacja przelotna)

 

Opis przedmiotów ochrony

Najliczniejszym przedstawicielem ptaków wodno-błotnych jest gęś zbożowa. Zbiornik jest miejscem odpoczynku dla tych ptaków w trakcie wiosennych i jesiennych migracji. Gatunek znajduje w ostoi dogodne warunki ze względu na zaciszne miejsca na wodzie oraz dużą ilość pól ornych, na których może żerować wokół obszaru. Gęsi zagrożone są płoszeniem przez człowieka oraz nadmiernym opróżnianiem zbiornika, co może doprowadzać do braku bezpiecznych miejsc odpoczynku i noclegu. Licznie występuje tu także krzyżówka, która podobnie jak gęś zbożowa wybiera miejsca gdzie można znaleźć bezpieczną taflę wody. Preferuje także niezarośnięte wyspy i łachy, a jako żerowisko odsłonięte błotniste dno zbiornika. Ptaki siewkowe reprezentowane są w obszarze przede wszystkim przez czajkę i kulika wielkiego. Krzyżówkom i ptakom siewkowym zagraża głównie płoszenie, a także brak błotnistego dna, na którym mogłyby żerować.

 

Dla ciekawych

…łacińska nazwa ślepowrona Nycticorax nycticorax wywodzi się od greckiego słowa nyktos (noc) i oznacza „nocnego kruka”. Określenie to związane jest z nocnym trybem życia jaki prowadzą osobniki tego gatunku oraz charakterystycznym, podobnym do krakania wrony, głosem. W przeszłości uznawano go za ślepego, gdyż w ciągu dnia ukrywał się w zaroślach.

… Zbiornik Otmuchowski to jedyny obszar ptasi w województwie opolskim, gdzie stwierdzono sporą kolonię lęgową czapli siwej – gatunku dość powszechnie występującego w Polsce, jednakże nielicznie lęgowego na Opolszczyźnie

 

Wersja XML