Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Forty Nyskie PLH160001

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk
Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty od 2007 r.
Powierzchnia: 53,09 ha
Położenie administracyjne: powiat nyski – gmina Nysa.

 

 

 

Informacje ogólne

Obszar obejmuje swoimi granicami fragmenty Fortów Nyskich: Fortu Prusy oraz Reduty Króliczej, stanowiących miejsce zimowania nietoperzy. Jest ono jednym z istotniejszych na Śląsku miejsc hibernacji mopka. Obiekty fortyfikacyjne charakteryzują się specyficznym mikroklimatem, stwarzającym dogodne warunki do zimowania dla niektórych gatunków nietoperzy, a w związku ze zróżnicowaniem architektonicznym występują tu  gatunki o odmiennych upodobaniach temperaturowych. W fortach stwierdzono występowanie również innych gatunków nietoperzy – nocka orzęsionego, nocka dużego, nocka Bechsteina i podkowca małego. Zespół XVIII-wiecznych budowli obronnych położony jest w dzisiejszym miejskim parku, stanowiącym tereny rekreacyjne i spacerowe dla mieszkańców miasta. Obszar otaczający budowle na przełomie XIX i XX wieku, uznano za nieprzydatny do celów wojskowych, w związku z czym zaczęła na jego teren naturalnie wkraczać roślinność, co w rezultacie doprowadziło do powstania drzewostanu grądowego – siedliska przyrodniczego objętego również ochroną w obszarze.

 

Przedmioty ochrony

Siedliska przyrodnicze: 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

Gatunki ssaków: 1308 Mopek Barbastella barbastellus (populacja zimująca)

 

Opis przedmiotów ochrony

Najistotniejszymi walorami przyrodniczymi obszaru są zimujące w fortyfikacjach gatunki nietoperzy. Warunki termiczne i klimatyczne (niska temperatura i dobra wentylacja) pozwalają na zimowanie mopka w podziemiach fortów. To istotne zimowisko gatunku gromadzi, według danych z liczeń zimowych przeprowadzonych w latach 2008-2012, do 139 osobników, a przeciętnie jest ich około 100. Badania nad gatunkiem w ramach prac nad opracowaniem projektu planu zadań ochronnych wykazały, że stosunkowo liczna populacja mopka znajduje dogodne warunki do zimowania, jednak obiekty, w których hibernuje, są łatwo dostępne dla ludzi, co może niekorzystnie wpływać na jej stan zachowania. Zagrożeniem dla siedliska jest także stan techniczny budowli wymagający konserwacji.

Nocek orzęsiony hibernuje w pomieszczeniach fortów bardzo nielicznie, nie znajdując tu dogodnych dla siebie warunków mikroklimatycznych.

Siedlisko grądu otaczającego budowle Fortów to nie tylko cenne siedlisko przyrodnicze, ale również miejsce rozrodu zimujących w fortyfikacjach mopków. Stanowi ponadto ważny dla tego gatunku element ekologiczny, zapewniając łączność z innymi terenami żerowiskowymi. Ze względu na położenie w granicach miasta, teren ten jest penetrowany w niekontrolowany sposób przez ludzi, poruszających się również na pojazdach mechanicznych. Sprzyja to przenikaniu obcych gatunków roślin oraz zaśmiecaniu i zbędnemu nawożeniu siedliska.

 

Dla ciekawych:

… w trakcie hibernacji temperatura ciała nietoperzy różni się zaledwie 1-2 ° C od temperatury otoczenia. Każde wybudzenie nietoperza ze snu zimowego jest dla niego bardzo dużym wysiłkiem energetycznym dlatego nie należy niepokoić hibernujących osobników. Wybudzenie w okresie zimowym oznacza dla nich śmierć głodową.

Wersja XML