Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Smolnik

SMOLNIK

Rok utworzenia: 1958r.
Powierzchnia: 30,17 ha
Rodzaj: florystyczny
Położenie administracyjne: powiat Kluczbork, gmina Lasowice Wielkie
Nadleśnictwo: Olesno

 

 

Rezerwat zlokalizowany jest we wsi Szumirad, na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” oraz w granicach obszaru Natura 2000 Szumirad.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemów zbiornika wodnego oraz przylegających torfowisk i lasów o charakterze naturalnym ze stanowiskami roślin chronionych i nielicznie występujących. W granicach rezerwatu stwierdzono 5 siedlisk przyrodniczych cennych dla Wspólnoty Europejskiej: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (kod siedliska 91E0), nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (kod siedliska 3260), starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (kod siedliska 3150), torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) (kod siedliska 7140), bory i lasy bagienne (kod siedliska 91D0). Listę gatunków chronionych otwierają zagrożone w województwie taksony torfowiskowe: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy. Spośród gatunków siedlisk wodnych należy wymienić grzybienie białe, grążela żółtego, pływacza pośredniego i kotewkę orzecha wodnego. Ze zbiorowiskami borowymi i leśnymi związane są: widłak jałowcowaty, wroniec widlasty oraz wawrzynek wilczełyko. Oprócz grupy gatunków chronionych o dużych walorach przyrodniczych rezerwatu decydują również taksony zagrożone w skali Polski oraz regionu: czartawa drobna, osoka aloesowata, narecznica grzebieniasta, turzyca nitkowata, jaskier wielki, czermień błotna, wełnianka wąskolistna, siedmiopalecznik błotny, gwiazdnica długolistna. Ogółem na terenie rezerwatu stwierdzono 307 gatunków roślin naczyniowych. Ciekawa jest również fauna rezerwatu. Można tu spotkać, m.in. kokoszkę wodną, zimorodka, samotnika, turkawkę, dzięcioła zielonosiwego, a także bobra i wydrę oraz związane ze środowiskiem wodnym bezkręgowce, m. in. ważki: trzepla zielona, szklarnik leśny i zalotka większa.

Czy wiesz, że...?

…Słowo „smolnik” w miejscowej gwarze oznacza smolarnię. Nazwę taką przyjęto dla rezerwatu ze względu na to, iż dawniej na tych terenach smolarnie były rozpowszechnione, a jedna z nich mieściła się właśnie w granicach obecnego obszaru chronionego.

…Pierwsze doniesienia o występowaniu w rezerwacie kotewki orzecha wodnego pochodzą z 1887 r.

…Pływacz pośredni to mięsożerna roślina wodna. Nie posiada korzeni, tylko dwa rodzaje pędów: pływające zielone oraz bezzieleniowe, zanurzone w mule. Liście pędów bezzieleniowych są zredukowane i zaopatrzone w 1-5 pęcherzyków długich do 5 mm, które pełnią funkcje pułapek dla drobnych zwierząt wodnych. Pęcherzyki posiadają klapkę, która otwiera się tylko do wnętrza. Roślina wypompowuje płyn z pułapki, przez co wewnątrz pułapki ciśnienie jest niższe niż ciśnienie wody na zewnątrz. Przy podrażnieniu klapki pułapka otwiera się zasysając do środka wodę z z ofiarą. Pułapka uwalnia enzymy trawienne i rozkłada ofiarę.

Wersja XML