Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Płużnica

Rok utworzenia: 1957r.
Powierzchnia: 3,41 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat strzelecki, gmina Strzelce Opolskie
Nadleśnictwo: Rudziniec

 

 

Rezerwat leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, w odległości ok. 2,5 km na północny zachód od wsi Płużnica.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym. Dominującym siedliskiem rezerwatu jest kwaśna buczyna. Występujące tu pojedyncze drzewa iglaste zostały prawdopodobnie nasadzone przez człowieka. Należy więc uznać, że drzewostan rezerwatu z uwagi na domieszkę sosny i świerka jest pochodzenia półnaturalnego. W warstwie górnej dominuje buk. Spośród gatunków drzew liściastych występuje tu ponadto dąb szypułkowy, grab pospolity i brzoza brodawkowata. W rezerwacie stwierdzono występowanie objętego ochroną częściową kruszczyka szerokolistnego oraz gatunki uznane za rzadko występujące w województwie opolskim - barwinek pospolity i narecznica szerokolistna. W runie leśnym rosną gatunki pospolite, tj. orlica pospolita, fiołek leśny i borówka czarna. Wśród 18 stwierdzonych lęgowych ptaków na szczególną uwagę zasługują: dzięcioł czarny oraz gołąb siniak, znajdujące tu dobre warunki bytowania z uwagi na znaczną liczbę drzew dziuplastych.
Wzdłuż północnej granic rezerwatu biegną szlaki piesze i rowerowe.

Czy wiesz, że…?

…Dzięcioł czarny zakłada swoje gniazda w samodzielnie wykutej, co roku nowej dziupli. Opuszczone lub niedokończone dziuple wykorzystują inne ptaki, np. gągoł, gołąb siniak, kawka, szpak, włochatka, ale również i nietoperze, kuny, wiewiórki, osy, szerszenie, dzikie pszczoły. Często występowanie tych gatunków na danym terenie zależy od obecności dzięcioła czarnego. Uważa się, że z jego działalności korzysta kilkadziesiąt gatunków ptaków, ssaków i zwierząt bezkręgowych.

Wersja XML