Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rezerwat przyrody Barucice

Data utworzenia: 2010 r.
Powierzchnia: 82,11 ha
Rodzaj: leśny
Położenie administracyjne: powiat brzeski, gmina Lubsza
Nadleśnictwo: Brzeg

 

Rezerwat przyrody „Barucice” położony jest w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz Obszaru Natura 2000 „Lasy Barucickie”, około 2,5 km na południowy zachód od miejscowości Borucice.

Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. Prawie całą powierzchnię rezerwatu zajmują ekosystemy leśne, jedynie niewielkie fragmenty to różne stadia sukcesyjne dawnych terenów otwartych – zarastające łąki i zarośla. Zróżnicowana struktura wiekowa drzewostanu, duży udział drzew starych i dziuplastych oraz znaczne ilości martwego drewna kształtują różnorodność biologiczną tego obszaru. Na terenie rezerwatu występują dwa siedliska cenne dla Wspolnoty Europejskiej: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (kod siedliska 9170) oraz łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (kod siedliska 91F0).

Zlokalizowano tu stanowiska 8 gatunków roślin chronionych (wśród nich 4 gatunki z rodziny storczykowatych: kukułka Fuchsa, podkolan biały, listera jajowata i kruszczyk szerokolistny) oraz 23 gatunki z "Czerwonej listy roślin naczyniowych województwa opolskiego" (m. in.: jarzmianka większa, perłówka jednokwiatowa, przetacznik górski i żywiec dziewięciolistny). Ponadto stwierdzono na tym obszarze występowanie 43 gatunków chronionych zwierząt, w tym gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy i zimorodek) oraz pachnica dębowa – chrząszcz saproksyliczny – gatunek ważny dla Wspólnoty Europejskiej.

 

Czy wiesz, że ...?

…Czerwone listy tworzone są dla grup roślin, grzybów lub zwierząt i stanowią wykaz taksonów zagrożonych wyginięciem, a także tych, które już wyginęły na terenie kraju lub w skali regionalnej. Przy każdym z gatunków podaje się ogólnie stosowane w środowiskach naukowych kategorie zagrożenia. Rozszerzoną wersją „czerwonych list” są6 „czerwone księgi”, opisujące gatunki w zakresie morfologii, biologii, występowania, rozmieszczenia stanowisk oraz występujących zagrożeń.

Kukułka Fuchsa to nie gatunek pospolitego ptaka, lecz roślina z rodziny storczykowatych. Jest jednym z nielicznych przedstawicieli z rodzaju kukułka, który oferuje owadom nektar. Kwiaty innych kukułek, pozbawione tego „przywabiacza”, są zapylane przez niedoświadczone samice pszczół dziko żyjących. Kukułkę Fuchsa zapylają robotnice pszczoły miodnej, które potrafią dostać się do nektaru, zabierając jednocześnie kilka lub nawet kilkanaście pyłkowin.

…Około 130 lat temu na terenie dzisiejszego rezerwatu przyrody „Barucice” założono jedną z wielu znajdujących się na terenie dzisiejszej Polski specjalnych leśnych powierzchni badawczych, zwanych, od nazwiska niemieckiego naukowca, powierzchniami Schwappacha. Każdy tego typu obszar doświadczalny miał kształt prostokąta o powierzchni od 0,2 do 1 ha, a wszystkie zinwentaryzowane w jego obrębie drzewa posiadały własny numer i były poddawane systematycznym pomiarom pierśnicy i wysokości. Na tej podstawie obliczano miąższość i przyrost miąższości drzewostanów, a wyniki uzyskane z badanych powierzchni posłużyły do stworzenia tablic zasobności drzewostanów.

 

Wersja XML