Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przywracanie muraw w rezerwacie przyrody Góra Gipsowa

Góra Gipsowa to w województwie opolskim jeden z dwóch rezerwatów stepowych i jeden z trzech, w granicach którego występują zbiorowiska kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea. Florystyczne badania na tym terenie prowadzone były przez naukowców niemieckich już w pierwszej połowie XIX wieku, a po raz pierwszy ochroną część Góry Gipsowej została objęta jeszcze przed II wojną światową, w 1935 r.

 

Góra Gipsowa to nie tylko jednak najstarszy i należący do najcenniejszych, ale również jeden z najbardziej wymagających obiektów z punktu widzenia ochrony i zarządzania. Pozostawiony na kilka dziesięcioleci własnemu losowi, stopniowo podlegał sukcesji wtórnej, skutkiem czego utracił znaczną część swoich walorów. Na szczęście w ciągu ostatnich dziesięciu lat, w efekcie działań służb ochrony przyrody oraz miłośników tego obszaru, stopniowo odzyskuje on swoje przyrodnicze bogactwo. Dwukrotnie powiększany, obecnie rezerwat zajmuje obszar 8,65 ha i jest 10-krotnie większy niż przed 60 laty, w momencie jego utworzenia.

Obecnie prowadzone są tutaj intensywne zabiegi z zakresu ochrony czynnej, mające na celu przede wszystkim ograniczenie sukcesji, likwidację inwazyjnych gatunków roślin, takich jak m. in. barszcz Sosnowskiego, oraz odtwarzanie muraw. Działania prowadzone są w ramach dwóch projektów, finansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, których beneficjentem jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu. Na obecnym etapie do najważniejszych osiągnięć zrealizowanych w ramach projektów należy zaliczyć znaczne ograniczenie areału występowania barszczu Sosnowskiego, jak również połączenie płatów muraw, izolowanych dotąd z powodu rozdzielającego je sztucznego nasadzenia. W tym celu w granicach rezerwatu z drzew oczyszczono powierzchnię około 1,6 ha. Na powierzchni odtwarzanej murawy systematycznie usuwane są odrosty drzew i krzewów tj. dereń świdawa, czeremcha amerykańska oraz jawor. Dodatkowo w roku 2019 i 2020 na powierzchni tej rozplantowano biomasę skoszoną w obrębie płatów zachowanych muraw rezerwatu, w celu wysiana nasion.

W celu kontroli procesu odtwarzania się murawy pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wyznaczyli trzy powierzchnie, na których prowadzone są badania fitosocjologiczne. Do tej pory na powierzchniach badawczych odnotowano obecność gatunków roślin właściwych dla muraw kserotermicznych i ciepłolubnych okrajków, takich jak: czosnek zielonawy, kłosownica pierzasta, ostrożeń pannoński, dzwonek jednostronny, fiołek kosmaty. Oczywiście na powierzchni odtwarzanej występuje również roślinność rudelarna i segetalna, co jest naturalnym następstwem odsłonięcia powierzchni w roku 2018. Roślinność ta jednak z czasem powinna ustępować miejsca gatunkom murawowym.

Autor: Karolina Olszanowska-Kuńka, Dorota Twardzik
Wersja XML